Mẫu Giáo E - quán quân cuộc thi Đánh Vần cấp Mẫu Giáo
Mẫu Giáo E - quán quân cuộc thi Đánh Vần cấp Mẫu Giáo
Mẫu Giáo E - quán quân cuộc thi Đánh Vần cấp Mẫu Giáo